Všeobecné obchodné podmienky www.slovenskachranenadielna.sk

I. Úvodné ustanovenia 

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.slovenskachranenadielna.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 2. Vymedzenie pojmov
  predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu slovenskachranenadielna.sk
  kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
  tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu
  objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj
 3. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť
  SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.
  IČO:  45 885 648
  DIČ: 202 312 8492
  IČ DPH: SK202 312 8492
  Sídlo: Kukorelliho 7179/12, Piešťany  921 01
  (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.slovenskachranenadielna.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.
 4. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
  Kontaktná adresa: SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o., Sládkovičova 10C, Piešťany 921 01
  Kontaktné telefónne číslo: +421 911 415 613
  e-mail: schd@schd.sk
 5. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý sa zaregistroval na Stránke vyplnením povinných registračných údajov (meno, priezvisko, mailová adresa) a vyjadrením súhlasu so Všeobecnými podmienkami používania stránky, a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).
 6. Orgán vykonávajúci dohľad:
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
  Trhová 2, 917 01 Trnava 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 033/5512 689,033/5512 690

II. Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógoch Internetového obchodu sú čerpané z  oficiálnych stránok dodávateľov a výrobcov tovarov.
 2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
 3. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady na realizovanie potlače alebo úpravy tovaru. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade otázok Kupujúceho o doručenie tovaru je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: schd@schd.sk

III. Objednávka tovaru

 1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s VOP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.
 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

IV. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).
 2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

V. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou alebo zmluvnou kuriérskou spoločnosťou inou doručovateľskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.
 3. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis maior), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,  prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).
 4. Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

VI. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 3. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku OP.
 4. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
  -Komu
  SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o., Sládkovičova 10C, Piešťany 921 01
  schd@schd.sk
  -Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..
  -Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
  -Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
  -Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
  -Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
  -Dátum …………..
  (*) Nehodiace sa prečiarknite.
 5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru, pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmí na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkan predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

VIII. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (t.j. pred dodaním tovaru kupujúcemu), zaslaním žiadosti na adresu schd@schd.sk. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

IX. Podmienky dodania tovaru

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade realizovanej potlače alebo úprave v deň, kedy bol odsúhlasený grafický návrh.
 2. Internetový obchod doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zmluvnej kuriérskej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu bude Kupujúci informovaný
  e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom čase nevyhovuje, môže na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu doručenia upraviť.
 3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 10 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu – odsúhlasenia grafického návrhu. V prípade krajčírskych výrobkov najneskôr do 15 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

X. Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na adrese schd@schd.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak,
  a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.
 6. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 7. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.
 10. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
  a) Pošlite e-mail na našu adresu, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.
  b) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
  c) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

XI. Ochrana a spracovanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru, vybavením reklamácie. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S a zmluvnej kuriérskej spoločnosti ktorú internetový obchod používa.
 4. Kupujúci môže požiadať o zmenu/ o zlikvidovanie všetkých svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese schd@schd.sk.

XII. Podmienky používania internetovej stránky www.slovenskachranenadielna.sk

 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.slovenskachranenadielna.sk  (ďalej len „internetová stránka”) je spoločnosť SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ”).
 2. Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na internetovú stránku a jej používanie je bezplatný.
 3. Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

V Piešťanoch

Dňa 16. júla 2018
Aktualizácia 13. mája 2022